D?? a?n Vinhomes Cô? Loa la? khu đô thi? sinh tha?i n?m trên đ?a ph?n huy?n Đông Anh ? Tp.Hà N?i. D? án đc thành l?p ngay sát trung tâm Hô?i ch?? triê?n la?m quô?c gia va? la? mô?t s?? l??a cho?n hoàn ha?o cho mô?t cuô?c sô?ng trong la?nh, th??ng l?u, đ?ng c?p và sang tr?ng 5* ? N?i ng?p tràn h?nh phúc cho m?i gia đình Vi?t. Hotline: 0788276762 . Hà N?i 100000 http://duanvinhomescoloa.vn/