T?a l?c t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, Dragon Ocean Đ? S?n có v? trí đ?c đ?a đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000 ha. Là m?t siêu t? h?p ngh? d??ng mang t?m c? qu?c t? trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang m?t di?n m?o m?i đ?p h?n, đa d?ng h?n v? m?i m?t. Vài năm n?a, Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng phát tri?n du l?ch c?a Đ? S?n. T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, h?u tình, đ??c thiên nhiên ?u đãi, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - R?ng Đ?i D??ng Đ? S?n t? hào v?i h?n 480ha đ?t khai hoang. Đi?m n?i b?t c?a nó là bãi bi?n tr?i dài h?n 1km, r?ng 23 ha. ? bãi bi?n này, n??c bi?n luôn trong xanh, c?i thi?n đáng k? đ? đ?c ? bi?n Đ? S?n. Dragon Ocean Đ? S?n l?y tên t? m?t d? án c?a T?p đoàn Geleximco t?a l?c t?i huy?n V?n H??ng, thành ph? H? Chí Minh, có tên là khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill. H?i Phòng. Dragon Ocean Đ? S?n là qu?n th? du l?ch qu?c t? r?ng 480ha đ??c đ?nh h??ng tr? thành qu?n th? du l?ch ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c.D? án Dragon Ocean s? b?t đ?u ho?t đ?ng vào năm 2019. S?n ph?m có giá tr? cao, tr? thành ni?m t? hào c?a TP H?i Phòng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/